การพัฒนาตนเอง คืออะไร อยากรู้ความหมาย เชิญทางนี้

การพัฒนาตนเอง (Self development)
บอกต่อ:

การพัฒนาตนเอง หรือในภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่า “Self-development” ความหมายคือ แนวคิดที่ว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง หรือให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยนิยามความหมายนี้ มีอย่างหลากหลายดังนี้

ความหมายที่ 1 คือ การพัฒนาตนเอง คือการพัฒนาศักยภาพของตนด้วยตัวเอง เพื่อให้ดีขึ้นทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อให้ตนเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของสังคม และเป็นประประโยชน์ต่อผู้อื่น รวมไปถึงการดำรงชีวิตอย่างสันติสุข

ความหมายที่ 2 คือ การพัฒนาตนเอง คือ การที่บุคคลพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้น เหมาะสมมากกว่าเดิม จนทำให้สามารถดำเนินกิจกรรม และแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการ เป้าหมายที่ตนเองได้ตั้งไว้

ในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพ และมีความสามารถนั้น คุณต้องพัฒนาความเก่ง ทั้งสามด้านด้วยกัน คือ

1. เก่งคน คือ มีมนุย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น โดยการมีพื้นฐานความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีตั้งแต่ระดับครอบครัว เพื่อนฝูง ไปจนถึงความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ซึ่งคนประเภทนี้ จะเป็นที่รัก และน่าเอ็นดูกับคนทั่วไป สามารถเข้าสังคมได้ง่าย เมื่อมีปัญหาใด ๆ ก็ตาม จะมีผู้คนยินดียื่นมือให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอ

2. เก่งงาน คือ คนที่มีการศึกษา รู้ลึก รู้จริง เกี่ยวกับงานที่ตนเองทำ อีกทั้งยังต้องเป็นผู้ที่รัก และขยันในการทำงาน มีความมุ่งมั่น มุมานะ อุตสาหะ และความอดทน ทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างแท้จริง ดังนั้นคนประเภทนี้ จะเป็นคนที่เจ้านายที่มีความเชื่อใจ และมีคุณค่าสำหรับองค์กรเป็นอย่างมาก

3. เก่งตน คือ ในที่นี้หมายถึง การเป็นผู้หมั่นศึกษาหาความรู้ เพื่อให้คุณรู้เท่าทันคนอื่น และรู้เท่าทันโลก ตามวิวัฒนาการได้ทันโลก มีทั้งความประพฤติ ที่แสดงออกทางวาจา และทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง ใฝ่หาความรู้ มีความกระตือรือร้น มากกว่าคนอื่น เป็นต้น

ซึ่งโดยสรุปแล้ว การพัฒนาตนเอง เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณเอง ไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม วาจา และความคิด ที่มีผลต่อความสัมพันธ์ในระดับบุคคล และผลจากการทำงานของเรา โดยจะเห็นได้ว่า เมื่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้น จะส่งผลดีต่อชีวิตตนเองเป็นอย่างมาก เมื่อสามารถฝึกตนเองได้ จนกลายเป็นนิสัยติดตัว สามารถทำออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ต้องฝืนตัวเองที่จะทำ แม้ในครั้งแรก ๆ อาจยากสักหน่อยสำหรับการฝึก แต่เมื่อเราหมั่นฝึกฝนอยุ่เรื่อย ๆ มันจะเปลี่ยนเป็นความเคยชิน อย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุด