ฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon)

Exclusive ปรัชญา
บอกต่อ:

ฟรานซิส เบคอน เกิดวันที่ 22 มกราคม ค.ศ.1561 ที่ยอร์ค เฮาร์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เกิดในตระกูลผู้ดีมีตำแหน่งทางการเมือง เข้าศึกษาที่ Trinity College แห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เมื่ออายุ 12 ปี เรียนอยู่ได้ 3 ปี แล้วออกไปเพราไม่ชอบวิธีการเรียนและหนังสือเรียน ได้แสดงความคิดที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออริสเติล และปรัชญาอัสมาจารย์ เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในคณะทูตอังกฤษประจำประเทศฝรั่งเศสเมื่ออายุได้ 16 ปี ปี ค.ศ.1583 ขณะนั้นอายุได้ 23 ปี เขาก็ได้รับเลือกตั้งเข้าสู่รัฐสภา และได้รับเลือกอีกหลายสมัย

เบคอนเป็นนักการเมืองที่ฉลาดหลักแหลมและมีความคมคาบทางการพูดมาก ค.ศ.1617 ได้รีบตำแหน่งผู้เก็บรักษาดวงตราสืบแทนบิดา และในปี ค.ศ.1618 ได้รับแต่งตั้งเป็น อัครมหาเสนาบดี ปี ค.ศ.1621 เขาถูกกล้าวหาว่ารับสินบนจากคู่ความ เขาแก้ว่าเป็นของกำนัล จำคุกและปลดออกจากตำแหน่ง เสียชีวิตลงขณะทำการทดลอง ในปี ค.ศ.1626 เมื่ออายุได้ 65 ปี

งานเขียนที่สำคัญของเบคอน ได้แก่

 • The Advancement of Learning
 • Novam Organum
 • New Atlantis

ข้อวิจารณ์ปรัชญาและวิธีการศึกษาแบบเก่า
เบคอนเป็นนักปรัชญาผู้บุกเบิกความคิดแบบประจักษ์นิยมในอังกฤษ มีความเห็นขัดแย้งกับนักปรัชญารุ่นก่อนๆ เป็นส่วนมาก เห็นว่า ปรัชญาในอดีตไม่ได้ให้อะไรที่เป็นประโยชน์แก่เรามากนัก วิธีการของอริสโตเติลครอบงำความคิดของนักปรัชญารุ่นหลังเสียเป็นส่วนใหญ่ เบคอนโจมตีความคิดและวิธีการทางปรัชญาแบบเก่าๆ ที่ครอบงำระบบความรู้ของคนในสมัยนั้นได้ 3 ประเด็นสำคัญคือ

 • วิธีการตรรกวิทยาที่พวกอัสสมาจารย์ใช้ เป็นตรรกวิทยานิรนัย
 • ศาสนาและเทววิทยาที่ได้แนวคิดและเหตุผลต่างๆ มาจากปรัชญาของเพลโต้และอริสโตเติลมาสนับสนุน
 • อภิปรัชญาของพวกเล่นเวทมนตร์ และพวกเล่นแร่แปรธาตุ ตลอดจนนักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์สมัยฟื้นฟู

 

เขาเห็นว่าความคิดและวิธีการเหล่านี้จะต้องถูกขจัดออกไป แล้วฟื้นฟูปรัชญาขึ้นมาใหม่ โดยเริ่มจากจิตที่ไร้สิ่งครอบงำ ทำการชำระล้างสติปัญญาให้สะอาด ความรู้จะไม่ถูกบิดเบือน

 • ประเด็นที่หนึ่ง เขาเสนอตรรกวิทยาอุปนัย วิธีการอุปนัยจะช่วยให้สามารถขยายขอบเขตของความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ ซึ่งวิธีการนิรนัยไม่เคยช่วยได้เลยในเรื่องนี้
 • ประเด็นที่สอง ควรแยกปรัชญาออกจากศาสนาและเทววิทยาไม่ใช่ปนกันอย่างแยกไม่ออก

เบคอนเห็นว่าความจริงมีสองระดับ คือ ความจริงจากเหตุผลกับความจริงจากการเปิดเผยของพระเจ้า เรื่องราวในศาสนาและเทววิทยาจะรู้ได้ก็โดยอาศัยการเปิดเผยของพระเจ้า ส่วนปรัชญาตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผล ปรัชญาแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนทฤษฎี ซึ่งศึกษาเรื่องของสสารที่ปรากฏในธรรมชาติ และอภิปรัชญา ส่วนที่เป็นปฏิบัติคือการนำความรู้จากทฤษฎีมาใช้ให้เป็นประโยชน์

เรื่องศาสนา ศาสนาแบ่งเป็นสองชนิดคือ ศาสนาธรรมชาติ และศาสนาจากการเปิดเผยของพระเจ้า ศาสนาธรรมชาติ ศึกษาความรู้แขนงอื่นๆ องมนุษย์ ศาสนาจากากรเปิดเผย เป็นเรื่องของศรัทธาซึ่งอยู่เหนือเหตุผล เบคอนพยายามจะแยกเหตุผลออกจากศรัทธา

เบคอน ถือว่า ความรู้คืออำนาจ คือเราสามารถนำความรู้มาปรับปรุงภาวะความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้ดีขึ้น โดยอาศัยวิทยาศาสตร์ มนุษย์สามารถควบคุมธรรมชาติมีอำนาจเหนือธรรมชาติ เชื่อว่าการจะทำเช่นนี้ให้เป็นผลสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือกัน มีการก่อตั้งสถาบัน และแถลงผลงานให้ง่ายและชัดเจน

การศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติ เน้นเรื่องการสังเกตและการทดลอง วิธีการศึกษามีอยู่ 3 แบบ คือ การศึกษาแบบเพ้อฝัน เป็นการผูกมัดตัวเองกับถ้อยคำสำนวน ยึดตำราเน้นเรื่องภาษาและลีลา เป็นการติดตามคำพูดและเลือกสำนวนมากกว่าน้ำหนักของเนื้อหา การศึกษาแบบโต้เถียง คือการเริ่มต้นจากทัศนะที่ตายตัวที่ได้มาจากนักคิดรุ่นก่อนๆ ท้ายสุดการศึกษาแบบละเอียด เป็นการติดตามความรู้ของนักเขียนรุ่นก่อนๆ ซึ่งประกาศความรู้ไว้

อคติ 4 ประการ ที่ครอบงำจิตมนุษย์
วิธีการศึกษาที่ได้ผลต้องอาศัยการสังเกตและทดลองเป็นหลัก โดยตรรกวิทยาแบบอุปนัยเป็นเครื่องมือ จิตมนุษย์มีสมรรถภาพหลักอยู่ 3 ประการคือ ความจำ จินตนาการ และความสามารถในการใช้เหตุผล สมรรถภาพเหล่านี้จะเสื่อมลงเมื่ออคติเข้าครอบงำ อคติทั้งหลายที่มีอิทธิพลทำให้ความรู้ของมนุษย์ผิดพลาดได้นั้น เบคอนเรียกว่า เทวรูป ซึ่งมีอยู่ 4 ประเภท

 1. เทวรูปแห่งเผ่าพันธุ์ อคติที่ฝังลึกในธรรมชาติของมนุษย์ เป็นอคติประจำเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ได้รับการถ่ายทอดสืบกันมาช้านาน เกิดจากการยึดมั่นในประสาทสัมผัส คือยึดมั่นจนเกินไปว่าประสาทสัมผัสจะช่วยให้รับรู้ความจริงอย่างตรงไปตรงมา เกิดจากความเชื่อมั่นในการตัดสินแบบอัตนัย การตัดสินอะไรเรามักเอาความรู้สึก ความชอบ ความพอใจเข้ามาตัดสิน “มนุษย์เป็นเครื่องวัดสรรพสิ่ง”
 2. เทวรูปแห่งถ่ำ เป็นอคติส่วนตัวของแต่ละบุคล ซึ่งแตกต่างกันไปตามอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ การศึกษา การอ่าน การสนทนา
 3. เทวรูปแห่งตลาด เกิดจากการใช้ภาษาเพื่อที่ติดต่อสื่อสารกัน ภาษาเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้สนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นกัน
 4. เทวรูปแห่งโรงละคร เกิดขึ้นจากการยอมรับเอาระบบความคิดมาจากระบบปรัชญาเก่าๆ ที่ไม่ถูกต้องและการรับมาก็เป็นการรับมาแบบง่ายๆ ไม่ใส่ใจจะไตร่ตรองให้ถ้วนถี่

วิธีการอุปนัย
สาเหตุที่ทำให้ความรู้ของมนุษย์ไม่ก้าวหน้า เกิดจากการใช้วิธีการแสวงหาความรู้ที่ไม่ถูกต้อง นั้นคือ การนิรนัยหรือตรรกวิทยานิรนัย

 • วิธีการนิรนัย เป็นวิธีการอ้างเหตุผลโดยการดึงเอาความจริงที่แฝงอยู่ในความรู้เดิม ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ให้ปรากฏออกมาอย่างชัดเจน
 • วิธีการอุปนัย เป็นการอ้างเหตุผลโดยอาศัยประสบการณ์จากการสังเกต หรือทดลองปรากฏการณ์หลายๆ ครั้ง ผลที่ได้ซ้ำ ๆ กันก็สรุปเป็นกฎทั่วไป
บอกต่อ:
เว็บ phongxodiax.com เป็นเว็บที่อัพเดทข่าววันนี้ ซึ่งล้วนแต่เป็นข่าวล่าสุด ซึ่งความสำคัญของข่าววันนี้ล่าสุดคือเป็นข่าวฮิตข่าวฮอต แน่นอนที่สุดข่าวด่วนวันนี้ มีทั้งที่เป็นข่าวบันเทิงซึ่งเป็นข่าวด่วนทันเหตุการณ์ที่เราได้อัพเดทให้คุณแล้ว นอกจากนี้ข่าวด่วนประเภทข่าวกีฬาก็เป็นอีกข่าวด่วนออนไลน์ที่เรานำเสนอ ส่วนคอการเมืองเราก็มีข่าวการเมือง ซึ่งเป็นการรายงานข่าวด่วนวันนี้ของเหตุการณ์บ้านเมือง ส่วนทางด้านข่าวสังคมและข่าวภูมิภาคสำหรับคนต่างจังหวัดเราก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กัน สำหรับวัยรุ่นและคนอินเทรนด์เราก็เกาะติดข่าวโซเชียล ซึ่งข่าววันนี้ทุกชั่วโมงล้วนเป็นข่าวที่ทำให้คุณไม่ตกยุคตกข่าวอย่างแน่นอน ด้านข่าวอาชญากรรมและข่าวต่างประเทศ พวกเราก็เกาะติดกระแสอัพเดทตลอด 24 ชั่วโมง อย่าลืมทอล์คออฟเดอะทาวน์นั่นคือข่าวดาราล่าสุดวันนี้ด่วน
Phong Xodiax (พงษ์ โซดิแอกซ์)

สวัสดีทุกท่านครับ เว็บ phongxodiax.com ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ แวะมาหาเราทุกวัน รับรองสิ่งดีๆ เรื่องราวดีๆ เราจะเสิร์ฟให้ถึงมือทุกท่านที่เข้าชมเว็บเราอย่างแน่นอน ของคุณครับ พงษ์ โซดิแอกซ์ webmaster@phongxodiax.com