เทศบาลตำบลรัษฎา รับสมัครพนักงานจ้าง 8 ตำแหน่ง 34 อัตรา (27 ส.ค.-4 ก.ย.62)

สมัครงานราชการ (Government Recruitment)
บอกต่อ:

ตั้งแต่ วันที่ 27 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

เหลือเวลารับสมัคร

[wpdevart_countdown text_for_day=”วัน” text_for_hour=”ชั่วโมง” text_for_minut=”นาที” text_for_second=”วินาที” countdown_end_type=”time” end_date=”20-08-2019 23:59″ start_time=”1566286497″ end_time=”15,1,23″ action_end_time=”show_text” content_position=”center” top_ditance=”10″ bottom_distance=”10″ ]ปิดรับสมัครแล้ว[/wpdevart_countdown]

ประกาศเทศบาลตำบลรัษฎา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
………………………………………………………………

ด้วยเทศบาลตำบลรัษฎามีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 34 อัตรา ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจำปี 2561 – 2563 ฉะนั้น อาศัยอานาจตาม ข้อ 19 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ

1.1.1 ตำแหน่ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปวส. หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
– ค่าตอบแทน เดือนละ 11,500.- บาท
– ค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,785.- บาท
คุณวุฒิ ปวท. หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
– ค่าตอบแทน เดือนละ 10,840.- บาท
– ค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000.- บาท
คุณวุฒิ ปวช. หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
– ค่าตอบแทน เดือนละ 9,400.- บาท
– ค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000.- บาท

1.1.2 ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ) จำนวน 3 อัตรา

1.1.3 ตำแหน่ง คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
– ค่าตอบแทน เดือนละ 9,400.- บาท
– ค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000.- บาท
1.2 พนักงานจ้างทั่วไป
1.2.1 ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
1.2.2 ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 5 อัตรา
1.2.3 ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 12 อัตรา
1.2.4 ตำแหน่ง คนงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 10 อัตรา
1.2.5 ตำแหน่ง คนงาน (สานักปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา
– ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000.- บาท
– ค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000.- บาท
หมายเหตุ : สิทธิประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สาหรับพนักงานเทศบาล
5) ไม่เป็นผู้ดารงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้ดารงตำแหน่งทางการเมืองผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
7) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญา จะต้องไม่เป็นผู้ดารงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งในวันที่สมัคร ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตำแหน่ง และมีลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่งตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

3. การรับสมัคร
3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล ชั้น 2 เทศบาลตำบลรัษฎา ตั้งแต่ วันที่ 27 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

20190816141821yojqu

กด 1 ครั้งในเนื้อหาเพื่อเปิดหน้าอื่นๆ

ค่าตอบแทนที่ข้าราชการได้รับจากทางราชการ นอกเหนือจากเงินเดือนซึ่งเป็นการตอบแทนให้ตามค่าของงานในแต่ละตำแหน่งแล้ว ยังมีสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ อีกด้วย โดยสวัสดิการเป็นการให้ค่าตอบแทนเพื่อช่วยให้ข้าราชการมีความรู้สึกสะดวกสบายและมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต เพื่อให้ผู้มีความรู้ความสามารถมารับสมัครงานราชการ ไม่ว่าจะเป็นงานราชการไม่ต้องผ่านภาค ก ก.พ. หรือไม่ก็ตามและสอบราชการท้องถิ่น ส่วนประโยชน์เกื้อกูลนั้น เป็นการให้ค่าตอบแทนเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยทั้งสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลล้วนเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล ตลอดจนจูงใจให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามารับราชการและรักษาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่ในระบบราชการ
Phong Xodiax (พงษ์ โซดิแอกซ์)

สวัสดีทุกท่านครับ เว็บ phongxodiax.com ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ แวะมาหาเราทุกวัน รับรองสิ่งดีๆ เรื่องราวดีๆ เราจะเสิร์ฟให้ถึงมือทุกท่านที่เข้าชมเว็บเราอย่างแน่นอน ของคุณครับ พงษ์ โซดิแอกซ์ [email protected]