ดาวน์โหลด 13 ฟอนต์ราชการ

กฎหมาย ระเบียบ ที่สำคัญ
บอกต่อ:

ดาวน์โหลด 13 ฟอนต์ราชการ ที่นี่

ที่มาของฟอนต์แห่งชาติ

วันที่ 7 กันยายน 2553 คณะรัฐมนตรีของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีมติให้หน่วยงานฝ่ายบริหารทั้งหมดใช้ชุดแบบอักษร “TH Sarabun PSK” เป็นมาตรฐานเดียวกัน แทนที่ชุดแบบอักษรเดิมที่ซื้อมาจากบริษัทเอกชน เช่น ชุดแบบอักษร “Angsana New”, “Browallia New”, “Cordia New” และ “EucrosiaUPC” ตาม “โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย” ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอโดยให้เหตุผลว่า “ปัจจุบัน ส่วนราชการมีการใช้ฟอนต์อย่างหลากหลาย ไม่มีมาตรฐานในเอกสารทางราชการ อีกทั้งการใช้มาตรฐานฟอนต์ของบริษัทเอกชนที่ผูกขาดลิขสิทธิ์อาจมีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องละเมิดลิขสิทธิ์ได้” ทั้งนี้ มีคำสั่งให้หน่วยงานฝ่ายบริหารติดตั้งชุดแบบอักษรดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 และได้ขอความร่วมมือไปยังฝ่ายนิติบัญญัติและตุลาการให้สนับสนุนการใช้ชุดแบบอักษรนี้ด้วย ดังนั้นราชกิจจานุเบกษาเปลี่ยนจากชุดแบบอักษร “Angsana New” มาใช้ “TH Sarabun PSK” ตามนโยบายของรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554

ชุดแบบอักษรทั้ง 13 ฟอนต์ ประกอบด้วย

TH Sarabun PSK ออกแบบโดย ศุภกิจ เฉลิมลาภ (ต่อมาปรับปรุง และเผยแพร่เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 ในชื่อ “TH Sarabun New” เพื่อให้ตัวหนังสือบนจอคอมพิวเตอร์ชัดขึ้น แต่รูปแบบและช่องไฟยังเท่าเดิม)
TH Chamornman ออกแบบโดย เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช
TH Krub ออกแบบโดย เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช
TH Srisakdi ออกแบบโดย ทีมอักษราเมธี
TH Niramit AS ออกแบบโดย ทีมอักษราเมธี
TH Charm of AU ออกแบบโดย กัลยาณมิตร นรรัตน์พุทธิ
TH Kodchasan ออกแบบโดย กัลย์สุดา เปี่ยมประจักพงษ์
TH K2D July8 ออกแบบโดย กานต์ รอดสวัสดิ์
TH Mali Grade 6 ออกแบบโดย สุดารัตน์ เลิศสีทอง
TH Chakra Petch ออกแบบโดย ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ
TH Bai Jamjuree CP ออกแบบโดย ทีม PITA (รพี สุวีรานนท์ และวิโรจน์ จิรพัฒนกุล)
TH KoHo ออกแบบโดย กลุ่ม ก-ฮ (ขาม จาตุรงคกุล, กนกวรรณ แพนไธสง และขนิษฐา สิทธิแย้ม)
TH Fah Kwang ออกแบบโดย ทีมสิบเอ็ด (กิตติ ศิริรัตนบุญชัย และนิวัฒน์ ภัทโรวาสน์)

ดาวน์โหลด 13 ฟอนต์ราชการ ที่นี่

Phong Xodiax (พงษ์ โซดิแอกซ์)

สวัสดีทุกท่านครับ เว็บ phongxodiax.com ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ แวะมาหาเราทุกวัน รับรองสิ่งดีๆ เรื่องราวดีๆ เราจะเสิร์ฟให้ถึงมือทุกท่านที่เข้าชมเว็บเราอย่างแน่นอน ของคุณครับ พงษ์ โซดิแอกซ์ [email protected]