นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันศุกร์ หมวด “ธ”

นามมงคล ชื่อมงคล
บอกต่อ:
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ธนกฤต ทะ-นะ-กริด การสร้างทรัพย์สมบัติ
ธนกฤติ ทะ-นะ-กริด สร้างทรัพย์ ทำเงิน
ธนกานต์ ทะ-นะ-กาน มีทรัพย์เป็นที่รัก
ธนชาติ ทะ-นะ-ชาด ตระกูลเศรษฐี
ธนชิต ทะ-นะ-ชิด ชนะด้วยทรัพย์
ธนโชติ ทะ-นะ-โชด รุ่งเรืองด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก
ธนเดช ทะ-นะ-เดด มีทรัพย์เป็นอำนาจ
ธนทัต ทะ-นะ-ทัด มีทรัพย์
ธนนันท์ ทะ-นะ-นัน ยินดีในทรัพย์
ธนบดี ทะ-นะ-บอ-ดี เจ้าของทรัพย์สมบัติ
ธนพนธ์ ทะ-นะ-พน รวบรวมทรัพย์สิน
ธนภักษ์ ทะ-นะ-ภัก ทรัพย์และเครื่องสำราญ
ธนภูมิ ทะ-นะ-พูม พื้นที่แห่งทรัพย์
ธนศักดิ์ ทะ-นะ-สัก มีทั้งทรัพย์และอำนาจ
ธนะดี ทะ-นะ-ดี ทรัพย์ดี
ธนัช ทะ-นัด เกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย
ธนัชชา ทะ-นัด-ชา เกิดจากทรัพย์
ธนัญญา ทะ-นัน-ยา มีความรู้เรื่องทรัพย์
ธนัฏฐา ทะ-นัด-ถา ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์
ธนัตถ์ ทะ-นัด มีความสำเร็จด้วยทรัพย์ มีกำไรคือทรัพย์
ธนัท ทะ-นัด ผู้ให้ทรัพย์ ผู้ร่ำรวย
ธนัน ทะ-นัน ผู้มีทรัพย์
ธนาธิป ทะ-นา-ทิบ เจ้าแห่งทรัพย์
ธนานพ ทะ-นา-นบ มีทรัพย์ใหม่
ธนาภา ทะ-นา-พา รุ่งเรืองด้วยทรัพย์
ธนิก ทะ-นิก มีทรัพย์ หรือผู้ร่ำรวย
ธนิฏฐา ทะ-นิด-ถา ชื่อดาวฤกษ์ที่ ๒๓
ธนิดา ทะ-นิ-ดา หนักแน่น
ธนิต ทะ-นิด หนัก, เรียกพยัญชนะที่ใช้ในภาษาบาลีและสันสกฤตว่า พยัญชนะธนิต
ธนิน ทะ-นิน มีทรัพย์
ธนิษฐ์ ทะ-นิด ชื่อดาวฤกษ์
ธนิษฐา ทะ-นิด-ถา มีทรัพย์อันน่าปรารถนา ดาวไซหรือดาวกา
ธนุส ทะ-นุด ธนู
ธเนศ ทะ-เนด ร่ำรวย มีทรัพย์
ธมน ทะ-มน กำจัดมลทิน สวย ขมิ้น
ธมนต์ ทะ-มน กำจัดมลทิน
ธมนันท์ ทะ-มะ-นัน สวยเหมือนพระจันทร์
ธฤดี ทะ-รึ-ดี ความมั่นคง ควมตั้งมั่น
ธฤต ทะ-ริด มั่นคง ตั้งมั่น
ธฤตญาณ ทะ-ริด-ยาน ตั้งมั่นด้วยปัญญา
ธัชนนท์ ทัด-ชะ-นน มีความบันเทิงเป็นธงชัย
ธัชนันท์ ทัด-ชะ-นัน มีความบันเทิงเป็นธงชัย
ธัญชนก ทัน-ชะ-นก ให้เกิดสิริมงคล หรือให้เกิดโชค
ธัญชนิต ทัน-ชะ-นิด ผู้ให้เกิดโชคดี, ให้เกิดสิริมงคล
ธัญญมาส ทัน-ยะ-มาด มาตราตวง
ธัญญา ทัน-ยา มีโชค
ธัญญามาศ ทัน-ยา-มาด โชคลาภยิ่งทองคำ
ธัญทิพ ทัน-ยะ-ทิบ ข้าวทิพย์ มีโชคดีอย่างวิเศษ
ธัญเทพ ทัน-ยะ-เทบ โชคดีดุจอย่างเทวดา
ธัญนพ ทัน-ยะ-นบ ข้าวใหม่ หรือมีโชคใหม่
ธัญพิชชา ทัน-พิด-ชา มีความรู้ยิ่งดี
ธัญพิสิษฐ์ ทัน-พิ-สิด โชคดีเป็นพิเศษ
ธัญมน ทัน-ยะ-มน มีใจดียิ่ง
ธัญสินี ทัน-สิ-นี หญิงสาวงามผู้โชคดี
ธัญสุดา ทัน-สุ-ดา ลูกสาวผู้โชคดี
ธาดา ทา-ดา ผู้สร้าง
ธาม ทาม ยศศักดิ์
ธิติ ทิ-ติ ความเพียร ความรู้ ความอดทน
ธิติมา ทิ-ติ-มา ผู้มีความเพียร ความรู้ ความดี อดทน มั่นคง
ธิติศักดิ์ ทิ-ติ-สัก ผู้มีความเพียร และอำนาจ
ธิติสุดา ทิ-ติ-สุ-ดา หญิงผู้มีปัญญา
ธินิดา ทิ-นิ-ดา หญิงผู้มั่นคง
ธิปก ทิ-ปก ผู้เป็นใหญ่ ผู้เป็นหัวหน้า
ธิษณ์ ทิด ฉลาด
ธิษณามดี ทิด-สะ-นา-มะ-ตี มีความคิดฉลาด
ธิษณามตี ทิด-สะ-นา-มะ-ตี มีความคิดฉลาด
ธีเดช ที-เดด มีเดชคือความรู้ มีความรู้เป็นเดช
ธีทัต ที-ทัด ให้ปัญญา
ธีธัช ที-ทัด มีปัญญาเป็นธงชัย
ธีนิดา ที-นิ-ดา ผู้ถูกนำไปด้วยความรู้ ผู้ได้รับการแนะนำเพื่อปัญญา
ธีภพ ที-พบ มีปัญญา
ธีมา ที-มา ผู้มีปัญญา
Phong Xodiax (พงษ์ โซดิแอกซ์)

สวัสดีทุกท่านครับ เว็บ phongxodiax.com ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ แวะมาหาเราทุกวัน รับรองสิ่งดีๆ เรื่องราวดีๆ เราจะเสิร์ฟให้ถึงมือทุกท่านที่เข้าชมเว็บเราอย่างแน่นอน ของคุณครับ พงษ์ โซดิแอกซ์