SABUY จัดทัพธุรกิจตั้ง 4 บริษัทโฮลดิ้ง โชว์กำไร Q3 โตพรวด 793%

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด
บอกต่อ:

บมจ.สบาย เทคโนโลยี (SABUY ) ตั้ง 4 บริษัทโฮลดิ้ง รองรับปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ พร้อมอนุมัติเพิ่มทุน 40 ล้านหุ้น รองรับการใช้สิทธิ SABUY-WC เผยไตรมาส 3/65 กำไรสุทธิกว่า 500 ล้านบาท โต 793%

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 20/2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 มีมติอนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัท พร้อมทั้ง อนุมัติการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งจำนวน 4 แห่งเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างในบริษัท

1) บริษัทโฮลดิ้ง A ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 100% ของบริษัท เพื่อรองรับการโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Connext ธุรกิจช่องทางการจัดจำหน่ายและเชื่อมต่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม

2) บริษัทโฮลดิ้ง B ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 100% ของบริษัท เพื่อรองรับการโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Enterprise & Life ธุรกิจให้บริการสำหรับองค์กรและไลฟ์ สไตล์ด้วยความเข้าใจผู้บริโภค

3) บริษัทโฮลดิ้ง C ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 100% ของบริษัท เพื่อรองรับการโอนหุ้นของบริษัท สบาย สปีด จำกัด ที่ถือโดยบริษัท 82%

4) บริษัทโฮลดิ้ง D ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 100% ของบริษัท เพื่อรองรับการโอนหุ้น AIT ที่บริษัทถือครองโดยบริษัท

นอกจากนี้ พิจารณาอนุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) ชุดเดิม และอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) ชุดใหม่

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร รายที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขาย จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย (ภายใต้การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ชุดใหม่ จำนวน 40,000,000 หน่วย) ซึ่งได้แก่ นายวิรัช มรกตกาล ได้รับจัดสรรจำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ทั้งหมด

พิจารณายกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 53,878,650 หุ้น

พิจารณาการจดทะเบียนลดทุนที่ยังไม่ชำระจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,249,389,341 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,155,510,691 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ทั้งหมดจำนวน 93,878,650 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับโครงการดังกล่าว บริษัทฯ จึงต้องมีการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 บาท มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท จำนวน 40,000,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียน 2,155,510,691 บาท เป็น 2,195,510,691 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ SABUY-WC ชุดใหม่

โดย SABUY-WC จำนวน 40,000,000 หน่วย มีอายุ 3 ปี อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ หุ้นละ 18 บาท จากชุดเดิมกำหนดไว้ที่หุ้นละ 38 บาท

ทั้งนี้ อนุมัติการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2565 (Record Date) ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

 

โชว์กำไรQ3/65 กว่า 500 ล้านบาท โต 793%

 

ผลดำเนินงาน บมจ.สบาย เทคโนโลยี ไตรมาส 3/65 มีกำไรสุทธิ 500.68 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.3427 บาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 56.05 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.0538 บาท

 

ขณะที่งวด 9 เดือนแรกของปีนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิ 964.22 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.714 บาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 136.82 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.1335 บาท

Phong Xodiax (พงษ์ โซดิแอกซ์)Phong Xodiax (พงษ์ โซดิแอกซ์)
Phong Xodiax (พงษ์ โซดิแอกซ์)

สวัสดีทุกท่านครับ เว็บ phongxodiax.com ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ แวะมาหาเราทุกวัน รับรองสิ่งดีๆ เรื่องราวดีๆ เราจะเสิร์ฟให้ถึงมือทุกท่านที่เข้าชมเว็บเราอย่างแน่นอน ของคุณครับ พงษ์ โซดิแอกซ์