เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย (Body Fat %)

เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย (Body Fat Percentage )  คือ สัดส่วนของไขมันในร่างกายที่คิดเป็นร้อยละเมื่อเทียบกับน้ำหนักร่างกาย ยกตัวอย่างเช่น คนที่มีน้ำหนัก 50 กิโลกรัม ที่มีไขมันในร่างกาย 30% เท่ากับมีไขมันหนัก 15 กิโลกรัม ทั้งนี้การออกกำลังกายและกิจกรรมในชีวิตประจำวันยังส่งผลให้คนที่มีระดับเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายที่เท่ากันมีรูปร่างที่แตกต่าง เนื่องจากมีการใช้กล้ามเนื้อในลักษณะที่ต่างกัน เช่น นักเล่นกล้าม นักวิ่งทางไกล นักว่ายน้ำ เป็นต้น