นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ หมวด “จ”

นามมงคล ชื่อมงคล
บอกต่อ:
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
จง จง บอกความหวัง หรือความบังคับแน่วแน่
จงกล จง-กน บัว, บัวสาย
จงกลณี จง-กน-นี ดอกบัว
จงจิตร จง-จิด ใจแน่วแน่
จงรัก จง-รัก คงความรู้สึกดี ๆ ไว้
จตุทิพย์ จะ-ตุ-ทิบ เทพทั้งสี่
จตุพร จะ-ตุ-พอน พรสี่ คือจตุรพิธพร
จตุพักต์ จะ-ตุ-พัก พระพรหม
จตุภัทร จะ-ตุ-พัด เจริญด้วยธรรม 4 อย่าง
จตุภูมิ จะ-ตุ-พูม สี่ภูมิคือ 1 กามาวจรภูมิ 2.รูปาวจรภูมิ 3.อรูปาวจรภูมิ 4.โลกุตรภูมิ
จตุรดา จะ-ตุ-ระ-ดา ความฉลาด
จตุรพร จะ-ตุ-ระ-พอน พร 4 ประการ (อายุ วรรณะ สุขะ พละ
จตุรภัทร จะ-ตุ-ระ-พัด ความเจริญที่ชนปรารถนา 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ
จรณ์ จอน ความประพฤติดี
จรณบูรณ์ จะ-ระ-นะ-บูน ถึงพร้อมด้วยความประพฤติ
จรณะ จะ-ระ-นะ ความประพฤติ
จรณา จะ-ระ-นา ดำเนินไปข้างหน้า ความประพฤติ
จรณินท์ จะ-ระ-นิน เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี
จรณินทร์ จะ-ระ-นิน เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี
จรรจนา จัน-จะ-นา การพูด  การศึกษา
จรรยกร จัน-ยะ-กอน รุ่งเรืองด้วยความประพฤติ
จรรย์ธร จัน-ทอน มีความประพฤติดี
จรรยนาถ จัน-ยะ-นาด ประพฤติเป็นที่พึ่ง
จรรยพร จัน-ยะ-พอน มีความประพฤติดี,ประเสริฐ
จรรยมณฑน์ จัน-ยะ-มน ผู้มีความประพฤติดี,เป็นเครื่องประดับ
จรรยวรรธน์ จัน-ยะ-วัด เจริญเรื่องความประพฤติ
จรรย์วิมล จัน-วิ-มน ความประพฤติบริสุทธิ์
จรรย์อมล จัน-อะ-มน ความประพฤติไม่มีที่ติ
จรรยา จัน-ยา ความประพฤติ, กริยิที่ควรประพฤติในหมู่คณะ
จรรยาภรณ์ จัน-ยา-พอน เครื่องประดับที่สวยงาม
จรรยามล จัน-ยา-มน ความประพฤติดี
จรัญญา จะ-รัน-ยา กระจาย, แพร่กระจาย
จรัญพร จะ-รัน-ยะ-พอน, จะ-รัน-พอน มีความประพฤติประเสริฐ
จรัณชัย จะ-รัน-ไช มีชัยเรื่องความประพฤติ
จรัณธร จะ-รัน-ทอน รักษาไว้ซึ่งความประพฤติ
จรัล จะ-รัน เที่ยวป่า
จรัลรมย์ จะ-รัน-รม เที่ยวป่าอย่างมีความสุข
จรายุทธ จะ-รา-ยุด อาวุธของคนจร, อาวุธของคนเดินทาง
จริญญา จะ-ริน-ยา มีความรู้เรื่องการเดินทาง
จริดา จะ-ริ-ดา บรรลุแล้ว
จริตร์ จะ-ริด ความประพฤติดียิ่ง
จรินทร์ จะ-ริน ผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง
จรินทร จะ-ริน-ทอน ผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง
จริม จะ-ริม ภายหลัง เล็ก น้อง
จริยา จะ-ริ-ยา กริยาเพียบพร้อม
จริยาพร จะ-ริ-ยา-พอน ความประพฤติดี
จริยาวดี จะ-ริ-ยา-วะ-ดี หญิงผู้มีความประพฤติดี
จรีภรณ์ จะ-รี-พอน การปกป้องด้วยหอก
จรีย์ จะ-รี ความประพฤติ, กริยาที่ควรประพฤติ
จรีย์กร จะ-รี-กอน ประพฤติดี
จรีย์พร จะ-รี-พอน ประพฤติดี
จรุง จะ-รุง ชักชวน, ยั่วใจ
จรุงจิต จะ-รุง-จิด รัญจวนใจ
จรูญ จะ-รูน รุ่งเรือง, งดงาม
จรูญจิต จะ-รูน-จิด จิตใจงาม
จรูญพรรณ จะ-รูน-พัน ผิวพรรณงาม
จรูญพันธุ์ จะ-รูน-พัน มีความผูกพันที่ดีงาม
จรูญวรรณ จะ-รูน-วัน ชนชั้นที่รุ่งเรือง
จเร จะ-เร ผู้เร่งรีบ, ผู้ตรวจ, ผู้ดูแล
จวงจันทร์ จวง-จัน จันทร์หอม
จอมแก้ว จอม-แก้ว ผู้เป็นที่รักหวงแหนอย่างยิ่ง
จอมขวัญ จอม-ขวัน ผู้เป็นมิ่งขวัญอย่างยอดเยี่ยม
จอมใจ จอม-ใจ ยอดดวงใจ
จอมเดช จอม-เดด ผู้มีอำนาจสูงสุด
จอมนรี จอม-นะ-รี ยอดหญิง
จักรกริช จัก-กริด อาวุธของแว่นแคว้น
จักรกฤช จัก-กริด อาวุธของแว่นแคว้น
จักรชัย จัก-ไช จักแห่งชัยชนะ
จักรดุลย์ จัก-กระ-ดุน คุณธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ อย่างเสมอภาค
จักรธร จัก-กระ-ทอน ทรงไว้ซึ่งจักร พระราชา พระนารายณ์
จักรพล จัก-กระ-พน กำลังของแว่นแคว้น
จักรพันธ์ จัก-กระ-พัน เกี่ยวเนื่องด้วยแว่นแคว้น
จักรภพ จัก-กะ-พบ ประเทศที่รวมกลุ่มกัน
จักรภัทร จัก-กระ-พัด ผู้เจริญในแว่นแคว้น
จักรวุฒิ จัก-กระ-วุด ความเจริญเป็นวัฎจักร
จักรวุธ จัก-กระ-วุด ผู้มีจักรเป็นอาวุธ
จักริน จัก-กริน พระราชา พระนารายณ์
จักรินทร์ จัก-กริน ผู้เป็นใหญ่ในแว่นแคว้น
จังคนิภา จัง-คะ-นิ-พา มีรัศมีงดงาม
จัญจริน จัน-จะ-ริน แมลงภู่  ผึ้ง
จัญจรี จัน-จะ-รี แมลงภู่  ผึ้ง
จัญจุรา จัน-จุ-รา ชำนาญ
จัตุมงคล จัด-ตุ-มง-คน นำความเจริญ 4 อย่าง
จัตุรงค์ จัด-ตุ-รง องค์ 7, ประกอบด้วย 4 ส่วน
จันจิมา จัน-จิ-มา งามเหมือนดวงจันทร์
จันทกร จัน-ทะ-กอน แสงจันทร์
จันทกานต์ จัน-ทะ-กาน ราตรีกาล งามดังพระจันทร์ ชายาพระจันทร์
จันทกานติ์ จัน-ทะ-กาน แสงจันทร์
จันทนา จัน-ทะ-นา ต้นไม้มีผลสุกเหลืองหอม
จันทนิภา จัน-ทะ-นิ-พา แสงจันทร์ เหมือนพระจันทร์
จันทนี จัน-ทะ-นี มีกลิ่นจัน
จันทนียา จัน-ทะ-นี-ยา มีกลิ่นจัน
จันทปภา จัน-ทะ-ปะ-พา แสงจันทร์
จันทพร จัน-ทะ-พอน พระจันทร์งาม
จันทภา จัน-ทะ-พา เย็นตาเย็นใจดุจแสงจันทร์
จันทมณี จัน-ทะ-มะ-นี แก้วมณีดุจดวงจันทร์
จันทร จัน-ทอน นิ่มนวลดุจแสงจันทร์
จันทรกร จัน-ทระ-กอน แสงจันทร์
จันทรกา จัน-ทระ-กา พระจันทร์
จันทร์แก้ว จัน-แก้ว คุณค่าเลิศ, เปล่งปลั่งมั่งคั่ง
จันทร์จรี จัน-จะ-รี ความนิ่มนวลที่มีความเฉียบคม
จันทร์จิรา จัน-จิ-รา งามเสมอ
จันทร์ไชย จัน-ไช ชัยชนะที่ให้ความร่มเย็น
จันทร์ดาว จัน-ดาว ดุจดวงดาว และดวงจันทร์
จันทร์ทิพย์ จัน-ทิบ มีความนิ่มนวลอย่างดีวิเศษ
จันทร์เพ็ญ จัน-เพ็น พระจันทร์เต็มดวง
จันทรรัตน์ จัน-ทระ-รัด ไข่มุก
จันทรรัตน์ จัน-ทระ-รัด ไข่มุก
จันทร์วลัย จัน-วะ-ไล วงจันทร์,วงเดือน
จันทรวัทน์ จัน-ทระ-วัด ใบหน้างามดุจจันทร์
จันทรัช จัน-ทะ-รัด ดาวพุธ
จันทรา จัน-ทรา นิ่มนวลดุจแสงจันทร์
จันทรากานต์ จัน-ทรา-กาน ที่รักของพระจันทร์
จันทรานนท์ จัน-ทรา-นน มีหน้าผุดผ่อง
จันทราภรณ์ จัน-ทรา-พอน เครื่องประดับงามดุจจันทร์
จันทราภา จัน-ทรา-พา แสงจันทร์
จันทราภา จัน-ทรา-พา แสงจันทร์
จันทราวรรณ จัน-ทรา-วัน ผิวพรรณเปล่งปลั่ง
จันทริกา จัน-ทะ-ริ-กา แสงจันทร์
จันทวรรณ จัน-ทะ-วัน ผิวงามนิ่มนวลดุจแสงจันทร์
จันทัปปภา จัน-ทับ-ปะ-พา แสงจันทร์
จันทัสมา จัน-ทัด-สะ-มา เสมอกับพระจันทร์
จันทิมันตุ์ จัน-ทิ-มัน พระจันทร์
จันทิมา จัน-ทิ-มา พระจันทร์, ผู้มีผิวดุจเดือน
จันทิรา จัน-ทิ-รา พระจันทร์
จาฏุพัจน์ จา-ตุ-พัด มีวัจนะน่าฟัง,พูดดี
จาฏุวัจน์ จา-ตุ-วัด มีคำพูดน่าฟัง
จาตุรนต์ จา-ตุ-รน เจ้าแห่งโลก
จารวี จา-ระ-วี ผู้งดงาม
จารวีกร จา-ระ-วี-กอน ผู้สร้างความงาม
จาริณี จา-ริ-นี ผู้ประพฤติ
จารีย์ จา-รี ผู้มีความประพฤติที่ดี
จารีรัตน์ จา-รี-รัด ผู้ประพฤติดี
จารุกร จา-รุ-กอน รัศมีงาม,รัศมีดั่งทอง
จารุกฤต จา-รุ-กริด สร้างมาให้งดงาม
จารุกัญญ์ จา-รุ-กัน หญิงสาว (งาม) ดังหนึ่งทอง
จารุกัญญา จา-รุ-กัน-ยา หญิงสาวผู้งดงาม
จารุกันย์ จา-รุ-กัน หญิงสาวผู้งดงาม
จารุกิตต์ จา-รุ-กิด มีชื่อเสียงดีงาม
จารุกิตติ์ จา-รุ-กิด มีชื่อเสียงดีงาม
จารุจรรย์ จา-รุ-จัน ความประพฤติที่ดีงาม
จารุจินต์ จา-รุ-จิน คิดดี  คิดในสิ่งที่ควร
จารุชา จา-รุ-ชา เกิดมาสวย
จารุณัฐ จา-รุ-นัด ปราชญ์ผู้งดงาม
จารุณี จา-รุ-นี สาวรุ่นที่มีความน่ารัก
จารุดา จา-รุ-ดา ความงดงาม
จารุดารา จา-รุ-ดา-รา ดวงดาวอันงดงาม
จารุเดช จา-รุ-เดด มีเดชงาม งามด้วยเดช
จารุตม์ จา-รุด สูงสุดในเรื่องความงาม
จารุทัศน์ จา-รุ-ทัด มีทัศนะว่างดงาม
จารุนันท์ จา-รุ-นัน ผู้ยินดีในความงาม, ผู้ยินดีในส่งที่น่ารัก
จารุนิภา จา-รุ-นิ-พา ดุจทอง
จารุเนตร จา-รุ-เนด มีตางาม
จารุบุณณ์ จา-รุ-บุน มากด้วยความงาม
จารุพงศ์ จา-รุ-พง ตระกูลที่ดีงาม
จารุพร จา-รุ-พร คนดีอันประเสริฐ
จารุพรรณ จา-รุ-พัน มีผิวพรรณงาม
จารุพรรธน์ จา-รุ-พัด เจริญด้วยความงาม
จารุพิชญ์ จา-รุ-พิด นักปราชญ์ผู้สง่างาม
จารุพิชญา จา-รุ-พิด-ชะ-ยา นักปราชญ์ผู้งดงาม
จารุภัทร จา-รุ-พัด มากด้วยความงาม
จารุภา จา-รุ-พา รัศมีงาม,ผู้มีความงามผุดผ่อง
จารุมน จา-รุ-มน มีใจน่ารัก,มีใจงาม
จารุรัตน์ จา-รุ-รัด สิ่งมีค่าที่งดงาม
จารุวรรณ จา-รุ-วัน ผิวพรรณดุจทองคำ
จารุวรี จา-รุ-วะ-รี ทั้งสวยและดี
จารุวัฒน์ จา-รุ-วัด ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง
จารุวัตร จา-รุ-วัด การประพฤติที่ดีงาม
จารุวิทย์ จา-รุ-วิด มีความรู้งาม งามด้วยความรู้
จำนง จำ-นง ประสงค์, มุ่งหวัง,ตั้งใจ
จำเนียม จำ-เนียม รู้จักประมาณตัว, ประพฤติตนพอสถานะ
จำรูญ จำ-รูน รุ่งเรือง, งาม
จำเริญ จำ-เริน เติบโต, งอกงาม
จิณณ์ จิน ประพฤติดีแล้ว
จิณณทัต จิน-นะ-ทัด ผู้มีความประพฤติตามแบบแผน
จิณณธรรม จิน-นะ-ทำ ประพฤติธรรม
จิณณพัต จิน-นะ-พัด ผู้ประพฤติตามระเบียบแบบแผน
จิณณวัตร จิน-นะ-วัด ประพฤติตามระเบียบแบบแผน
จิณณะ จิน-นะ ประพฤติแล้ว
จิณณา จิน-นา ประพฤติแล้ว
จิณพรต จิน-พะ-รด ประพฤติดี
จิณัฐตา จิ-นัด-ตา ความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา
จิดาภา จิ-ดา-พา รัศมีอันสะสมไว้แล้ว,รุ่งเรืองมาก
จิต จิด ใจ ซึ่งมีหน้าที่รู้ คิด และนึก
จิตชญา จิด-ชะ-ยา รู้ใจ  เข้าใจความคิด
จิตชยา จิด-ชะ-ยา ชนะใจ
จิตตนาถ จิด-ตะ-นาด เจ้าแห่งใจ
จิตตพล จิด-ตะ-พน พลังจิต
จิตตา จิด-ตา ชื่อนักษัตร
จิตตานันท์ จิด-ตา-นัน มีความรื่นเริงใจ
จิตติกร จิด-ติ-กอน มีเกียรติ
จิตตินันท์ จิด-ติ-นัน พอใจในการเคารพ
จิตติพงศ์ จิด-ติ-พง ตระกูลมีเกียรติ
จิตติพัฒน์ จิด-ติ-พัด เจริญด้วยความคิด ความฉลาด
จิตติพัทธ์ จิด-ติ-พัด เกี่ยวข้องด้วยเกียรติ
จิตติมา จิด-ติ-มา ผู้มีความตริตรอง,มีสติปัญญา,มีเกียรติ
จิตธนา จิด-ทะ-นา ความคิด คือ ทรัพย์
จิตบุณย์ จิ-ตะ-บุน มีความดีที่ซึ่งสั่งสมไว้แล้ว มีใจดีงาม
จิตร จิด การวาดเขียน ระบายสี ,งดงามประณีต
จิตรกัญญา จิด-กัน-ยา หญิงสาวที่สวยงาม
จิตรกัณฐ์ จิต-กัน นกพิราบ
จิตรคุปต์ จิด-ตระ-คุบ ผู้มีความดีคุ้มครอง
จิตรดิลก จิด-ดิ-หลก ยอดแห่งความงาม มีเครื่องหมายสวยงาม จิตรกรเด่น
จิตรทิพย์ จิด-ทิบ งดงามและวิเศษยิ่ง
จิตรทิวา จิด-ทิ-วา วันอันแจ่มใส
จิตรเทพ จิด-ตระ-เทบ เทวดาผู้งดงามหรือผู้สดใส
จิตรธร จิด-ตระ-ทอน มีความงาม
จิตรพรรณ จิด-ตระ-พัน มีผิวพรรณงดงาม
จิตรพล จิด-ตระ-พน มีกำลังอันวิจิตร
จิตรภณ จิด-ตระ-พน ดูดดี พูดไพเราะ
จิตรภา จิด-ตระ-พา แสงเจิดจ้า
จิตรภาณุ จิด-พา-นุ มีรัศมีสวยงาม พระอาทิตย์
จิตรรดี จิด-ตระ-ระ-ดี ชอบในสิ่งอันวิจิตร
จิตรฤทัย จิด-ตระ-รึ-ไท จิตใจงดงาม
จิตรลดา จิด-ตระ-ละ-ดา เป็นศูนย์รวมแห่งพันธุ์ไม้ทิพย์
จิตรเลขา จิด-ตระ-เล-ขา รูปภาพงามยิ่ง
จิตรวรรณ จิด-ตระ-วัน ผู้มีผิวพรรณงดงาม
จิตรวัน จิด-ตระ-วัน วันอันงดงาม
จิตรวีร์ จิด-ตระ-วี มีความกล้าหาญน่าอัศจรรย์
จิตรา จิด-ตรา การวาดเขียน,ระบายสี,งดงามประณีต
จิตรากร จิด-ตรา-กอน แหล่งกำเนิดความงาม
จิตรานุช จิด-ตรา-นุช หญิงสาวผู้งดงาม
จิตราภรณ์ จิด-ตรา-พอน เครื่องประดับอันงดงาม
จิตราภา จิด-ตรา-ภา แสงที่งดงาม  ความรุ่งเรือง
จิตรามณี จิด-ตรา-มะ-นี เป็นดังแก้วมณีที่งดงาม
จิตรายุธ จิด-ตรา-ยุด มีอาวุธต่างๆ
จิตริน จิด-ริน นักวาด ศิลปิน
จินดา จิน-ดา ความนึกคิด, แก้วสารพัดนึก
จินดาพร จิน-ดา-พอน มีความคิดที่ดี
จินดาพรรณ จิน-ดา-พัน แก้วสารพัดนึกที่งดงาม
จินดาภร จิน-ดา-พอน ดำรงได้ด้วยความคิด
จินดาภา จิน-ดา-พา มีความคิดเจิดจ้า
จินดารัตน์ จิน-ดา-รัด มีความคิดที่วิเศษเป็นเลิศ
จินต์ จิน คิด, คำนึง, ไตร่ตรอง
จินต์จุฑา จิน-จุ-ทา มีความคิดเด่น,มีความคิดเป็นเลิศ
จินตนา จิน-ตะ-นา ความคิด
จินตนี จิน-ตะ-นี ความคิด
จินตพร จิน-ตะ-พอน มีความคิดประเสริฐ
จินตภัทร จิน-ตะ-พัด เจริญด้วยความคิด
จินตภา จิน-ตะ-พา มีความคิดเจิดจ้า
จินตวดี จิน-ตะ-วะ-ดี มีความคิด
จินตาภา จิน-ตา-พา มีความคิดเจิดจ้า
จิรกร จิ-ระ-กอน กระทำตลอดกาลนาน
จิรกฤต จิ-ระ-กิด ผู้สืบทอด
จิรกิตติ์ จิ-ระ-กิด มีชื่อเสียงยืนนาน
จิรชยา จิ-ระ-ชะ-ยา มีชัยนาน
จิรชีพ จิ-ระ-ชีบ มีชีวิตนาน อายุยืน
จิรชีวิน จิ-ระ-ชี-วิน มีอายุยืน
จิรโชติ จิ-ระ-โชด ความรุ่งเรือง
จิรฐา จิ-ระ-ถา ฐานะที่มั่นคง
จิรฐิตา จิ-ระ-ถิ-ตา ตั้งอยู่อย่างมั่นคง
จิรณัฐ จิ-ระ-นัด ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน
จิรเดช จิ-ระ-เดด หมอที่ยั่งยืน
จิรทีปต์ จิ-ระ-ทีบ รุ่งเรืองตลอดกาลนาน
จิรธนี จิ-ระ-ทะ-นี มั่งมีตลอดกาล
จิรนนท์ จิ-ระ-นน ผู้เป็นที่รักและมีความผูกพัน
จิรนันท์ จิ-ระ-นัน มีผู้ชื่นชมยินดี
จิรนาถ จิ-ระ-นาด ผู้มีที่พึ่งยั่งยืน
จิรปรียา จิ-ระ-ปรี-ยา เป็นที่รักตลอดกาล
จิรปาณ จิ-ระ-ปาน มีอายุยืน
จิรพนธ์ จิ-ระ-พน เป็นที่รักที่ผูกพันนาน
จิรพรรณ จิ-ระ-พัน ผู้มีความงามยาวนาน
จิรพัฒน์ จิ-ระ-พัด ความเจริญรุ่งเรือง
จิรโพธิ จิ-ระ-โพด มีความรู้ตลอดกาลนาน
จิรภัทร จิ-ระ-พัด ผู้ดีงามตลอดกาลนาน
จิรภา จิ-ระ-พา ผู้มีแสงสว่างนาน, รุ่งเรืองนาน
จิรภิญญา จิ-ระ-พิน-ยา ความรู้ยั่งยืน
จิรเมธ จิ-ระ-เมด มีความรู้ตลอดกาลนาน มีความฉลาดนาน
จิรยุทธ จิ-ระ-ยุด การรบที่ยาวนาน
จิรโรจน์ จิ-ระ-โรด รุ่งเรืองตลอดไป
จิรวดี จิ-ระ-วะ-ดี หญิงผู้มีอายุยืนยาว
จิรวัชร จิ-ระ-วัด ยั่งยืนดุจเพชร
จิรวิน จิ-ระ-วิน ผู้มีอายุยืนยาว
จิรเวช จิ-ระ-เวด หมอที่ยั่งยืน
จิระเดช จิ-ระ-เดด มีอำนาจตลอดกาล
จิระนันท์ จิ-ระ-นัน ผู้มีความเพลิดเพลินยินดีตลอดกาลนาน
จิระประไพ จิ-ระ-ประ-ไพ ผู้มีแสงสว่างนาน, รุ่งเรืองนาน
จิระพันธ์ จิ-ระ-พัน เป็นที่รักเป็นที่ผูกพันนาน
จิระภา จิ-ระ-พา ผู้มีแสงสว่างนาน, รุ่งเรืองนาน
จิรัจฌา จิ-รัด-ชา กิริยาดีตลอดกาล
จิรัชญา จิ-รัด-ชะ-ยา ผู้รู้นาน ฉลาดนาน
จิรัชยา จิ-รัด-ชะ-ยา มีชัยชนะตลอดกาลนาน
จิรัญญา จิ-รัน-ยา ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน, รู้ยาวนาน
จิรัฎฐ์ จิ-รัด ดำรงมั่น อยู่นาน
จิรันดน์ จิ-รัน ใหม่ อยู่นาน
จิรันตนา จิ-รัน-ตะ-นา ยั่งยืนนาน
จิรันธนิน จิ-รัน-ทะ-นิน มีทรัพย์ยืนยง
จิรันธร จิ-รัน-ทอน ทรงไว้นาน, ดำรงได้นาน
จิราเจต จิ-รา-เจด มีความคิดเป็นยอด
จิราธิป จิ-รา-ทิบ เป็นใหญ่ตลอดกาล
จิราพัชร จิ-รา-พัด ยั่งยืนดุจเพชร
จิราภา จิ-รา-พา รุ่งเรืองนาน
จิรายุ จิ-รา-ยุ มีอายุยืน
จิรายุทธ จิ-รา-ยุด รบนาน
จิรุตม์ จิ-รุด ยอดเยี่ยมตลอด
จิลลา จิน-ลา ว่าว
จิลลาภัทร จิน-ลา-พัด ดีงามดังว่าว
จิลลาวัณย์ จิน-ลา-วัน ตกแต่งให้งดงาม
จิลาวัลย์ จิ-ลา-วัน ประดับด้วยเถาวัลย์
จีรกร จี-ระ-กอน ทำงานที่มั่นคง
จีรกัญญา จี-ระ-กัน-ยา เป็นสาวตลอดกาล
จีรณะ จี-ระ-นะ ประพฤติแล้ว
จีรณา จี-ระ-นา ประพฤติแล้ว ผู้คงแก่เรียน
จีรนันท์ จี-ระ-นัน ผู้มีความเพลิดเพลินยินดียาวนาน
จีรนาถ จี-ระ-นาด ผู้ที่ที่พึ่งยั่งยืน, ผู้เป็นที่พึ่งตลอดกาล
จีรพร จี-ระ-พอน ประเสริฐนาน
จีรพรรณ จี-ระ-พัน ผู้สวยนาน
จีรพัฒน์ จี-ระ-พัด เจริญยั่งยืน
จีรภา จี-ระ-พา ผู้มีแสงสว่างตลอดกาล
จีรยุทธ จี-ระ-ยุด รบที่ยาวนาน
จีรวรรณ จี-ระ-วัน ผู้สวยนาน
จีรัชญ์ จี-รัด ผู้รู้ตลอดกาล
จีราภรณ์ จี-รา-พอน เครื่องประดับที่ยั่งยืน
จีราภา จี-รา-พา แสงสว่างตลอดกาล
จีริกา จี-ริ-กา การประกาศ
จุฑา จุ-ทา จุก, ที่สูงสุดของศีรษะ
จุฑากรณ์ จุ-ทา-กอน พิธีไหว้จุกเด็ก
จุฑาทิพย์ จุ-ทา-ทิพย์ จุกที่งดงามมาก
จุฑาธช จุ-ทา-ทด ยอดธง
จุฑาธิบดิ์ จุ-ทา-ทิบ ผู้เป็นใหญ่สูงสุด
จุฑาธิป จุ-ทา-ทิบ ผู้เป็นใหญ่ชั้นยอด
จุฑาภรณ์ จุ-ทา-พอน เครื่องประดับจุก
จุฑามณี จุ-ทา-มะ-นี ปิ่น,มวยผมของพระพุทธเจ้า
จุฑารัตน์ จุ-ทา-รัด เครื่องประดับเพชรพลอย
จุฑาวุธ จุ-ทา-วุด มีจุกเป็นอาวุธ
จุมพล จุม-พน ผู้เป็นใหญ่
จุมพิน จุม-พิน การจุมพิต, การสัมผัสอย่างใกล้ชิด
จุรี จุ-รี มีด, หอก, ดาบ
จุรีพร จุ-รี-พอน คำแสดงความปรารถนาดีที่เฉียบแหลม
จุรีรัตน์ จุ-รี-รัด ศาสตราวุธที่มีอานุภาพ
จุไรภัทร จุ-ไร-พัด มีไรผมงาม, มีไรจุกงาม
จุไรรัตน์ จุ-ไร-รัด มีไรผมงาม, มีไรจุกงาม
จุไรวรรณ จุ-ไร-วัน มีไรผมงาม, มีไรจุกงาม
จุลปรีชา จุน-ละ-ปรี-ชา ความกำหนดรู้ในสิ่งที่เล็ก
จุลินทร์ จุ-ลิน ผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่เล็ก
จุลินทิพย์ จุ-ลิน-ทิบ สิ่งเล็กแต่เป็นของเทวดา
เจตดิลก เจด-ด-หลก มีความคิดเป็นเลิศ
เจตน์ เจด ความคิด ความตั้งใจ
เจตนิพัทธ์ เจด-นิ-พัด มีความคิดมั่นคง
เจตนิพิฐ เจด-นิ-พิด มีความคิดมั่นคง
เจตปรียา เจด-ปรี-ยา เป็นที่รักแห่งใจ
เจตพล เจด-พน มีกำลังใจเป็นที่ตั้ง
เจนจบ เจน-จบ ชำนาญ รอบรู้
เจนจิรา เจน-จิ-รา เชี่ยวชาญตลอดกาล
เจนธรรม เจน-ทัม ผู้จัดเจนหรือผู้เชี่ยวชาญในธรรม
เจริญรัตน์ จะ-เริน-รัด คุณงามความดีนำมาซึ่งความเจริญ
เจริญวิทย์ จะ-เริน-วิด เจริญด้วยความรู้
เจลกา เจ-ละ-กา กระต่าย
เจิมขวัญ เจิม-ขวัน เพิ่มความเป็นสิริมงคล
เจิมจันทร์ เจิม-จัน แต่งแต้มด้วยเครื่องหอม
เจียมจิตร์ เจียม-จิด รู้จักประมาณจิตใจ
เจียมพจน์ เจียม-พด รู้จักประมาณคำพูด
เจียระไน เจีย-ระ-ไน ของที่ดีที่สุด
แจ่มจันทร์ แจ่ม-จัน พระจันทร์ที่สว่างไสว
ใจภักดิ์ ใจ-พัก จิตใจงามหาที่เปรียบไม่ได้
Phong Xodiax (พงษ์ โซดิแอกซ์)Phong Xodiax (พงษ์ โซดิแอกซ์)
Phong Xodiax (พงษ์ โซดิแอกซ์)

สวัสดีทุกท่านครับ เว็บ phongxodiax.com ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ แวะมาหาเราทุกวัน รับรองสิ่งดีๆ เรื่องราวดีๆ เราจะเสิร์ฟให้ถึงมือทุกท่านที่เข้าชมเว็บเราอย่างแน่นอน ของคุณครับ พงษ์ โซดิแอกซ์